Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku
W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  • dr hab. Czesław Ślusarczyk
    
 2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Kształcenia dla kierunków:Dodatkowo:
  • Dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH (kierunek Inżynieria Środowiska)
  • Dr hab. inż. Jan Broda, prof. ATH (kierunek Włókiennictwo)
  • Dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH (kierunek Budownictwo)
  • Dr hab. Henryk Klama, prof. ATH (kierunek Ochrona Środowiska)
  • Dr inż. Beata Fryczkowska
  • Dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
  • Dr inż. Monika Rom
  • Dr inż. Tadeusz Graczyk
  • Dr inż. Klaudiusz Grübel
  • Dr Andrzej Jaguś
    
 3. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:Przedstawiciel studentów:Dodatkowo:
  • Dr Damian Chmura
  • Student Łukasz Klimczyk
  • Dr inż. Monika Basiura-Cembala
  • Dr inż. Monika Wierzbińska
  • Dr inż. Marcin Bączek
  • Dr inż. Andrzej Harat
  • Dr inż. Janusz Kozak
  • Mgr inż. Konrad Sikora28 marzec 2017
Ogłoszenie - dyżury prodziekan Lucyny Przywary W związku z wyjazdem służbowym dyżury Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Lucyny Przywary
w sobotę 1 kwietnia oraz we wtorek 4 kwietnia 2017 r. zostają odwołane.
Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >
02 luty 2017
19 styczeń 2017
Zaliczanie semestru zimowego

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 
ZALICZENIA SEMESTRU ZIMOWEGO I WPISU NA SEMESTR LETNI
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA STACJONARNE:

do: 07 marca - termin rozliczenia semestru

do: 13marca - składanie podań o wyrażeniezgody na dodatkowy termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu (uzyskanie takiej zgody od Dziekania będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu odnośnej zgody prowadzącego przedmiot na podaniu studenta)

 • wpis na następny semestr następuje na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej do 7 dnipo zakończeniu sesji poprawkowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła do Dziekanatu wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.
 • w przypadku braku zaliczenia przedmiotu bądź przedmiotów student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr o ile  deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS.
 • student może ubiegać się o odpłatne powtarzanie przedmiotu lub odpłatne powtarzanie semestru. W przypadku powtarzania semestru należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie w terminie 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej, wniosek do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału.
 • w przypadku stwierdzenia przez Dziekana (na podstawie protokołów elektronicznych) braku możliwości zaliczenia semestru (nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS) oraz braku konkretnie określonego wniosku studenta, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 • Dziekan może, wyjątkowo, wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu poza sesją, w okresie 2 tygodni od jej zakończenia, wyłącznie na wniosek studenta oraz po zasięgnięciu pisemnej opinii prowadzącego przedmiot.
Czytaj dalej >
21 grudzień 2016
Ogłoszenie

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska od 27 do 30 grudnia 2016 r. będzie nieczynny.

Czytaj dalej >