Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku

W roku akademickim 2017/2018 na kierunku Włókiennictwo, na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskich), prowadzone będzie kształcenie w oparciu o program NOWEJ SPECJALNOŚCI:

- MODA I PROJEKTOWANIE TEKSTYLIÓW

Moda i projektowanie tekstyliów to specjalność dla osób kreatywnych, lubiących twórcze wyzwania. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny wzornictwa, projektowania ubiorui tekstyliów, nowoczesnychtechnologii zdobnictwa, barwienia i druku. W ramach studiów studenci zapoznają się z grafikąkomputerową oraz nowoczesnymi systemami CAD/CAMprojektowania ubioru. Przybliżone im  zostaną także podstawy zarządzaniai marketinguw firmach modowych, tak istotne w poruszaniu się we współczesnym świecie modowym. Program studiów nastawiony jest w na artystyczne podejście do zagadnień projektowych.

Zapewniamy szeroką współpracę z firmami odzieżowymi i tekstylnymi w województwie śląskim i całej Polsce.

Studia umożliwiają absolwentom realizację w zawodach projektanta odzieży i tekstyliów, konstruktora odzieży, technologa odzieży i tekstyliów, menadżer firmy tekstylno- odzieżowej. Nasi absolwenci zakładają również firmy, tworząc własne marki modowe!


Na na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich), prowadzone jest kształcenie w trzech specjalnościach:
- Tekstylia techniczne
- Tekstylia biomedyczne

- Tekstylia i odzież nowej generacji

Kwalifikacje absolwentów studiów I stopnia dla specjalności:

Moda i projektowanie tekstyliów - absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie wzornictwa, materiałowego i technologicznego projektowania odzieży, organizacji procesów konfekcjonowania tekstyliów, wykorzystania technik komputerowych CAD/CAM w odzieżownictwie.

Kwalifikacje absolwentów studiów II stopnia dla specjalności:

Tekstylia techniczne i biomedyczne - absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie kreatywnej pracy zarówno w zespołach produkcyjnych, jak i badawczych,  projektowania nowoczesnych materiałów do zastosowań w inżynierii materiałowej i fizykochemii polimerów.
Tekstylia i odzież nowej generacji - absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie wzornictwa, materiałowego i technologicznego projektowania odzieży, organizacji procesów konfekcjonowania tekstyliów, wykorzystania technik komputerowych CAD/CAM w odzieżownictwie.
28 marzec 2017
Ogłoszenie - dyżury prodziekan Lucyny Przywary W związku z wyjazdem służbowym dyżury Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Lucyny Przywary
w sobotę 1 kwietnia oraz we wtorek 4 kwietnia 2017 r. zostają odwołane.
Czytaj dalej >
17 marzec 2017
Szablon pracy dyplomowej W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami. Czytaj dalej >
02 luty 2017
19 styczeń 2017
Zaliczanie semestru zimowego

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 
ZALICZENIA SEMESTRU ZIMOWEGO I WPISU NA SEMESTR LETNI
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA STACJONARNE:

do: 07 marca - termin rozliczenia semestru

do: 13marca - składanie podań o wyrażeniezgody na dodatkowy termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu (uzyskanie takiej zgody od Dziekania będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu odnośnej zgody prowadzącego przedmiot na podaniu studenta)

  • wpis na następny semestr następuje na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej do 7 dnipo zakończeniu sesji poprawkowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła do Dziekanatu wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.
  • w przypadku braku zaliczenia przedmiotu bądź przedmiotów student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr o ile  deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS.
  • student może ubiegać się o odpłatne powtarzanie przedmiotu lub odpłatne powtarzanie semestru. W przypadku powtarzania semestru należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie w terminie 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej, wniosek do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału.
  • w przypadku stwierdzenia przez Dziekana (na podstawie protokołów elektronicznych) braku możliwości zaliczenia semestru (nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS) oraz braku konkretnie określonego wniosku studenta, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
  • Dziekan może, wyjątkowo, wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu poza sesją, w okresie 2 tygodni od jej zakończenia, wyłącznie na wniosek studenta oraz po zasięgnięciu pisemnej opinii prowadzącego przedmiot.
Czytaj dalej >
21 grudzień 2016
Ogłoszenie

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska od 27 do 30 grudnia 2016 r. będzie nieczynny.

Czytaj dalej >