Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
Studia INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE na kierunku BUDOWNICTWO
REKRUTACJA TRWA
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWO
Stacjonarne i niestacjonarne
Zbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Henryk Klama

Prof. dr hab. Henryk Klama urodził się w 1957 roku w Lublińcu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Lublińcu i studia biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską obronił w roku 1989 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskał w roku 2003 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2015 uzyskał tytuł naukowy Profesora w dziedzinie nauk biologicznych, postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora nauk biologicznych było prowadzone w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.
 
Profesor Henryk Klama był związany z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej od 1 października 1995 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych ATH, w 2008 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia ATH, którą pełnił przez dwie kadencje.  W latach 2004-2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska.
 
Oprócz działalności organizacyjnej w Akademii profesor Klama pełnił również szereg funkcji w organizacjach naukowych oraz gremiach doradczych. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT; lata 2006-2009, 2009-2013 i 2013-2017), członkiem Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie (od 2007 r.), członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN Oddziału w Katowicach (od 2007 r.). Brał również udział w pracach Komitetu Botaniki przy Wydziale II – Nauk Biologicznych PAN (lata 2007-2010), a w latach 2004-2011 r. był członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanika Polonica. Ponadto był aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: International Association of Bryologists, International Association for Plant Taxonomy, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Od 1995 r. współpracował z European Committee for Conservation of Bryophytes (ECCB), w zakresie czerwonej listy wątrobowców zagrożonych w Europie.

Zainteresowania naukowe profesora Henryka Klamy dotyczyły przede wszystkim różnorodności wątrobowców, ich systematyki, ekologii, zagrożeń i problemów ochrony oraz zróżnicowania flory i zbiorowisk roślin naczyniowych. Był wybitnym, uznanym w kraju i za granicą specjalistą hepaticologiem, znawcą wątrobowców. Był samodzielnym autorem, lub współautorem, ponad 200 prac naukowo-badawczych (w tym m.in. 7 monografii, 39 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych, 40 artykułów naukowych, 43 fascykułów wydawnictwa zielnikowego, 5 prac popularnonaukowych). Ponadto opracował 22 obszerne ekspertyzy i inne prace wykonane na zlecenie jednostek naukowych i administracji państwowej oraz organizacji ekologicznych. Był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in.: nagrodą specjalną imienia Mariana Raciborskiego w zakresie botaniki przyznaną przez Sekretarza Naukowego PAN – w 1980 r.; nagrodą indywidualną trzeciego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – za pracę doktorską, w 1990 r.; listem gratulacyjnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – za badania nad różnorodnością wątrobowców w Puszczy Białowieskiej, w 2006 r. Profesor Klama został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2011 r. Srebrną Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz w 2014 r. wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.
 
Profesor Klama był wybitnym, lubianym i szanowanym przez studentów nauczycielem. Na kierunku ochrona środowiska i inżynieria środowiska prowadził wykłady i inne  zajęcia z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody oraz monitoringu biologicznego. Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystał publikując 1 podręcznik (w dwóch częściach) i 4 skrypty. Był promotorem ponad 60 prac dyplomowych magisterskich i 70 inżynierskich. Wypromował dwóch doktorów biologii, był recenzentem w dwóch postępowaniach habilitacyjnych i w czterech przewodach doktorskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej był osiemnastokrotnie wyróżniany nagrodami rektora.
 
Profesor Henryk Klama pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel, człowiek mądry, prawy i życzliwy, lubiany i szanowany zarówno przez studentów jak i współpracowników. Dla wielu z nas był wspaniałym kolegą, mentorem i przyjacielem.
 
Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze i Pracownicy
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska


 

19 czerwiec 2020
Obrony prac dyplomowych w czasie ograniczenia działalności uczelni

Informujemy, że w dniu 19.06.2020 ukazało się Zarządzenie Rektora ATH nr 1416/2019/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni. W związku z powyższym od przyszłego tygodnia będzie można zdalnie składać podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w sposób zdalny.

Druk podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w okresie ograniczenia działalności uczelni.

Egzamin dyplomowy odbywa się na wniosek studenta (podanie powyżej) skierowany z jego studenckiego adresu email (@student.ath.edu.pl) do Dziekana Wydziału, za pośrednictwem promotora (do wiadomości Promotora i z opinią Promotora).
Do wniosku student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Oświadczenie może być złożone w formie załącznika będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.
Równocześnie promotor przesyła do dziekanatu na adres wimbis@ath.bielsko.pl wersję elektroniczną pracy studenta przygotowaną w postaci pliku w formacie pdf. 
W przypadku prac już złożonych w Dziekanacie wystarczy samo podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

Jednocześnie informujemy, że aby zapewnić terminowe przygotowanie Dyplomów ukończenia studiów, nadal obowiązują "Zasady dyplomowania" http://wimbis.ath.bielsko.pl/index.php/wiadomosci-2/zasady-dyplomowanie.html 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem tel. 33 8279425, 33 8279426 w godzinach 7.00 - 15.00, oraz e-mailowo na adres: wimbis@ath.bielsko.pl 

Czytaj dalej >
09 czerwiec 2020
Wstępne zgłoszenia do programu Erasmus+

W imieniu Centrum Wymiany Międzynarodowej ATH zapraszamy Studentów do składania wstępnych zgłoszeń na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.
Zgłoszenie, składające się z formularza „Wstępnego zgłoszenia na wyjazd” oraz informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (do potwierdzenia we właściwym dziekanacie) proszę przesłać na adres mailowy biura: international@ath.bielsko.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wstępny wybór uczelni, w której planują Państwo realizować część programu dydaktycznego. Lista uczelni oraz niezbędne dokumenty są na stronie Centrum Wymiany Międzynarodowej:  http://www.dwm.ath.bielsko.pl/index.php/erasmus/studia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 lipca  2020 roku.

Rekrutacja ma charakter warunkowy, tj. przeprowadzona zostanie weryfikacja dokumentacji ale wyjazd ostatecznie będzie możliwy jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

 

Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

Czytaj dalej >
30 maj 2020
Przedłużenie ważności legitymacji

Informujemy, że zgodnie z art.51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 911) wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31.03.2020 oraz 31.10.2020 zostają przedłużone do 29.11.2020 r. bez konieczności osobistego stawiennictwa w Dziekanacie.

Czytaj dalej >
28 maj 2020
Komunikat w sprawie powrotu do realizacji wybranych zajęć na terenie kampusu ATH
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 będą się odbywać w trybie zdalnym, jednak od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, które wymagają fizycznej obecności studentów.
Wprowadzony zostaje zmieniony harmonogram roku akademickiego: 
- sesja letnia dla studiów stacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 17 lipca 2020, 
- sesja letnia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 24 lipca 2020.

Od dnia 1 czerwca 2020 wprowadzony zostaje również odrębny harmonogram realizacji odrabianych zajęć dla poszczególnych kierunków, zmiany są na bieżąco nanoszone na plany zajęć, w każdym tygodniu może obowiązywać inny plan. Zmiany dotyczące studiów niestacjonarnych zostaną opublikowane najpóźniej do 8 czerwca 2020. Na planie znajdują się również w dalszym ciągu zajęcia, których realizacja będzie kontynuowana w trybie zdalnym.
Wszystkie zajęcia, które będą realizowane w laboratoriach i salach dydaktycznych uczelni, będą się odbywały w warunkach zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Laboratoria i sale dydaktyczne zostaną wyposażone w przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk, sale będą dezynfekowane pomiędzy następującymi po sobie zajęciami. 
Studentów, którzy przebywają w kwarantannie i nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu (wimbis@ath.bielsko.pl) oraz prowadzących zajęcia. 
W przypadku pytań dotyczących planów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr inż. Lucyną Przywarą (l.przywara@ath.bielsko.pl) lub Prodziekan dr inż. Moniką Rom (mrom@ath.bielsko.pl)
 
Czytaj dalej >